Termeni si Condiții

1. GENERALITĂȚI
1.1. Aceste Condiții generale de vânzare a produselor si serviciilor Livolo („Condiții”) sunt aplicabile vânzărilor de produse și servicii oferite de Livolo persoanelor juridice.
1.2. Aceste Condiții completeaza celelalte documente contractuale incheiate intre Părți (contracte, comenzi, facturi etc.). În cazul în care exista diferente intre celelalte documente cu caracter contractual și prezentele Condiții, prevederile celorlalte documente vor prevala. În cazul aspectelor nereglementate de celelalte documente se aplica prezentele Condiții.
1.3. Cu excepția cazului în care se convine altfel, în funcție de natura serviciilor oferite, prevederile acestor Condiții vor guverna toate livrările de mărfuri și prestarile de
servicii.
1.4. În aceste Condiții, următoarele cuvinte au semnificațiile de mai jos:
„Zi lucrătoare” înseamnă orice zi care nu este o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare bancară sau legală în România;
„Cumpărător” sau „Client” înseamnă firma sau societatea care achiziționează Mărfuri și/sau Servicii de la Livolo;
„Contract” înseamnă orice acord între Livolo și Cumpărător pentru vânzarea de Mărfuri și/sau prestarea de Servicii, acord care încorporează aceste Condiții;
„Produse” înseamnă mărfurile convenite a fi furnizate prin, în conformitate sau în legătură cu Contractul (inclusiv orice mărfuri livrate cu titlu gratuit);
„Livolo” înseamnă Marna Olimp SRL-D (nr. de înregistrare a societății J24/563/2016, cod unic de înregistrare RO35989321) cu sediul social în Municipiul Baia Mare, Strada Vlad Țepeș, Nr. 10A, Ap. 58, Județul Maramureș;
„Personal” înseamnă angajații, funcționarii, administratorii, agenții, consultanții sau alți angajați ai Livolo sau ai oricărora dintre subcontractanții săi; și
„Servicii” înseamnă serviciile care urmează să fie furnizate de către Livolo în conformitate sau în legătură cu Contractul (inclusiv orice servicii furnizate cu titlu gratuit).
1.5. Titlurile nu afectează interpretarea acestor Condiții.

2. ÎNCHEIEREA  CONTRACTULUI
2.1. Mărfurile Livolo sunt oferite de experții comerciali și tehnici ai Livolo.
2.2. În ceea ce privește contractele-cadru de furnizare de mărfuri și/sau servicii în care sunt prevăzute prețurile mărfurilor sau serviciilor pe care le poate furniza Livolo în temeiul acestor contracte, Livolo își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral și la libera alegere prețurile mărfurilor și serviciilor, de a modifica condițiile pentru plasarea comenzilor, condițiile de livrare și/sau de plată.
2.3. În ceea ce privește contractele-cadru de furnizare de mărfuri și/sau servicii în care se convine asupra discount-ului comercial sau asupra altui discount, Livolo are dreptul, în orice moment, în mod unilateral și fără preaviz către Client, să modifice prețul mărfurilor și/sau serviciilor pentru care se acordă discount-ul respectiv.
2.4. Orice ofertă scrisă, estimare și/sau preț anunțat pentru Mărfuri va reprezenta o invitație la negociere, iar plasarea unei comenzi pe site-ul Livolo sau în alt mod nu va
constitui un contract cu caracter obligatoriu, până când Livolo nu a trimis o confirmare a comenzii către Cumpărător sau (dacă se produce mai devreme) Livolo livrează Mărfurile Cumpărătorului. În cazul în care Livolo nu a confirmat o comanda, aceste Condiții se vor aplica totuși contractului, cu condiția instiintarii Cumpărătorului cu privire la acestea. Livolo are dreptul discretionar de a accepta sau nu orice comanda primita.
2.5. Orice ofertă făcută de Livolo este dată sub rezerva acestor Condiții și este valabilă 10 zile de la data acesteia (sau până la orice altă dată indicată în ofertă), cu condiția ca Livolo să nu o fi retras anterior.
2.6. Dacă nu se convine altfel în scris, aceste Condiții vor fi parte din Contract, cu excluderea tuturor celorlalți termeni, condiții sau a altor declarații (inclusiv orice termeni și condiții a căror aplicare poate fi pretinsă de Cumpărător în orice comenzi, confirmare a comenzii, specificație sau alt document de orice fel și oricând).
2.7. Aceste Condiții vor prevala, dacă nu sunt modificate în mod expres în scris și semnate de administrator pentru și în numele Livolo.
2.8. Mărfurile Livolo sunt comandate în centrele comerciale Livolo, prin telefon, e-mail, fax, site sau prin alte mijloace de comunicare stabilite în relațiile comerciale dintre Client și Livolo.
2.9. În cazul în care mărfurile comandate nu sunt livrate în centrele comerciale Livolo la momentul comenzii, precum și la comanda prin telefon, e-mail, fax, site sau printr-un
alt mod de la distanță, Livolo plasează comanda Clientului într-o cerere/ofertă de livrare în scris, care este furnizată/trimisă Clientului într-un mod corespunzător.
2.10. Cererea/oferta de livrare semnată de Livolo și de un reprezentant autorizat al Clientului va constitui contractul pentru livrarea mărfurilor comandate. Înainte de expedierea mărfurilor comandate, Livolo poate solicita semnarea cererii/ofertei de livrare de către un reprezentant legal sau de către o altă persoană care are dreptul de a comanda mărfuri în numele Clientului.
2.11. Mărfurile care nu sunt deținute în stoc standard, sunt comandate în urma unei plăți în avans din preț, definit individual pentru fiecare comanda și a unor termeni de livrare conveniți în prealabil, dacă nu s-a convenit altfel în scris între Părți.

3. DESCRIERE MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR
3.1. Cantitatea, calitatea, descrierea și orice specificație a Mărfurilor și Serviciilor vor fi stabilite în confirmarea de comandă a Livolo sau, în lipsa acesteia, în oferta Livolo.
3.2. Toate aspectele descriptive, specificațiile și publicitatea emise de Livolo, precum și orice descrieri, detalii sau ilustrații conținute în cataloagele sau broșurile Livolo sunt emise sau publicate pentru unicul scop de a exprima o idee aproximativă a Mărfurilor sau Serviciilor descrise în ele și nu vor forma parte a Contractului, cu excepția cazului convenit altfel în scris.
3.3. Livolo își rezervă dreptul, fără a-si asuma nicio răspundere față de Cumpărător, să facă orice modificări în specificațiile Mărfurilor și/sau Serviciilor care sunt necesare pentru a se conforma cu orice legi naționale și/sau comunitare aplicabile, reglementări și/sau cerințe privind siguranța sau care nu afectează semnificativ calitatea sau performanța Mărfurilor și/sau Serviciilor.
3.4. Nicio declarație, descriere, informații, garanție, condiție sau recomandare conținute în cataloage, liste de preturi, publicitate sau comunicări sau care sunt făcute verbal de
către oricare dintre agenții sau angajații Livolo nu vor fi interpretate în sensul de a modifica în niciun mod niciuna dintre aceste Condiții în conformitate cu prezentul Contract.

4. PREȚUL
4.1. Sub rezerva art. 4.2 de mai jos, prețul plătit pentru Mărfuri și/sau Servicii va fi, dacă Livolo nu specifică altfel în scris și nu se convine altfel în numele său de către un reprezentant autorizat, prețul stabilit de Livolo, valabil la data livrării sau a livrării considerate și, în cazul unei comenzi de livrare în tranșe, prețul datorat pentru fiecare tranșă va fi prețul din lista de preturi Livolo actuală la data livrării sau livrării considerate a fiecărei tranșe.
4.2. Dacă nu se convine altfel în scris, prețurile Livolo pentru Mărfuri și/sau Servicii pot fi supuse modificării pentru a ține cont de modificările salariilor, materialelor sau altor costuri de producție sau de furnizare de la data ofertei Livolo sau, dacă nu se emite nicio ofertă, de la comanda Cumpărătorului. Livolo își rezervă în consecință dreptul de a ajusta, în orice moment, prin notificarea Cumpărătorului în scris, prețul Marfurilor și/sau Serviciilor, datorat prin raportare la suma oricărei creșteri sau descreșteri a acestor costuri, după ce prețul este stabilit de Livolo sau după comanda Cumpărătorului, fără nicio răspundere din partea Livolo. Factura astfel ajustată se va achita ca și cum ar fi fost prețul Contractului inițial.
4.3. Toate prețurile Mărfurilor și/sau Serviciilor sunt fără taxa pe valoarea adăugată, alte impozite similare și fără celelalte taxe aplicabile. Cumpărătorul va fi responsabil pentru toate și orice impozite sau taxe locale, după caz.
4.4. Livolo va factura Cumpărătorului prețul Mărfurilor și/sau Serviciilor în RON.
4.5. Livolo are dreptul de a factura Cumpărătorului costurile oricărui ambalaj, transport al Mărfurilor sau orice costuri suplimentare care rezultă din orice altă modificare efectuată de Cumpărător fie la momentul livrării fie la sesizarea Livolo că Mărfurile sunt în așteptarea ridicării. Orice astfel de costuri suplimentare vor fi facturate de către Livolo în RON.
4.6. La fiecare livrare de mărfuri Livolo va emite o factură care va include o descriere a tuturor mărfurilor care fac obiectul livrării respective. Factura respectivă va fi semnată
în numele Clientului de către persoana menționată la art. 8.4. Prin semnarea facturii conform celor de mai sus de către Cumparator, se va considera că acesta a acceptat mărfurile, nu are reclamații și nu a identificat niciun defect evident cu privire la acestea.

5. TRANSPORTUL ȘI ASIGURAREA
5.1. Prețul Mărfurilor nu va include transportul și asigurarea care vor fi în conformitate cu tarifele stabilite în lista de prețuri actuală Livolo.
5.2. Tarifele pentru transport și asigurare se vor plăti de către Cumpărător și se vor adăuga la prețul Mărfurilor.
 
6. COSTURILE  SUPLIMENTARE
6.1. Cumpărătorul este de acord să acopere orice pierdere sau costuri suplimentare, peste prețul stabilit pentru Mărfuri, care sunt suportate direct sau indirect de Livolo ca urmare a acțiunilor sau inactiunilor Cumpărătorului, prin nepreluarea, preluarea cu întârziere sau prin orice act sau omisiune din partea Cumpărătorului, funcționarilor sau agenților săi.
6.2. Fără a aduce atingere altor drepturi și căi de atac pe care le poate avea Livolo, în cazul în care Mărfurile sunt aduse la Livolo sau tehnicianul de service, Livolo va avea un drept de retenție general asupra Mărfurilor în ceea ce privește toate datoriile Cumpărătorului față de Livolo (inclusiv costurile de reparație), și în cazul în care Mărfurile nu sunt ridicate și plătite de către Cumpărător în termen de 30 de zile de la informarea Cumpărătorului cu privire la faptul că Mărfurile sunt pregătite pentru ridicare, Cumpărătorul este de acord că Livolo are dreptul, după o notificare transmisa cu 14 zile lucrătoare inainte Cumpărătorul, de a dispune de Mărfuri după cum va crede de cuviință.

7. CONDIȚII DE PLATĂ
7.1. Facturile pentru mărfurile livrate vor fi emise și transmise Clientului la livrarea și prestarea Mărfurilor și/sau Serviciilor. Facturile se consideră a fi primite de către Client la data specificată în documentul de recepție semnat de către persoana mentionata in art. 8.4. de mai jos. Dacă o astfel de dată nu este specificată și factura corespunzătoare este semnată de persoana de la art. 8.4., factura se consideră a fi primită de către Client la data emiterii acesteia. Plata se face în numerar, prin transfer bancar, bilet la ordin, cec, transfer poștal de bani și prin card de credit. Plata se consideră efectuată la data intrării sumelor în contul bancar al furnizorului, și nu la data la care este livrat instrumentul de plată. Livolo poate stabili diferite termene de plată după cum va considera acesta potrivit în funcție de istoria relațiilor sale cu Clientul. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, prețul mărfurilor va fi datorat la primirea mărfurilor.
7.2. Cumpărătorul nu va avea dreptul de a exercita orice drept de a compensa, drept de retenție sau orice alt drept similar sau de creanță, cu excepția cazului în  care
Cumpărătorul dispune de o hotărâre judecatoreasca prin care se impune ca o sumă egală cu o astfel de deducere să fie plătită de către Livolo Cumpărătorului. Livolo poate compensa orice creanță de orice fel pe care Cumpărătorul o poate avea împotriva Livolo conform Contractului sau oricărui alt contract sau printr-o altă modalitate pentru orice sume care altfel ar fi datorate de Cumpărător societății Livolo în conformitate cu Contractul sau cu orice alt contract.
7.3. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi, toate plățile datorate societății Livolo în conformitate cu Contractul vor deveni datorate imediat după încetarea Contractului pentru orice motiv.
7.4. În cazul în care Mărfurile sunt livrate în tranșe, Livolo va avea dreptul să factureze fiecare tranșă dacă și atunci când livrarea acestora a fost făcută, iar plata va fi datorată în conformitate cu art. 7.1 de mai sus pentru fiecare factură.
7.5. Orice nerespectare a obligației de plată de către Cumpărător pentru orice tranșă datorată în conformitate cu prezentul Contract sau nefurnizarea instrucțiunilor de livrare cu privire la orice Mărfuri, va determina ca întregul preț pentru Mărfurile deja fabricate la momentul nerespectării obligației, să devină datorat imediat, fără nicio notificare.
7.6. Plata promptă va reprezenta o condiție prealabilă pentru livrările viitoare de Mărfuri datorate în temeiul unui Contract.
7.7. Livolo are dreptul de a percepe Cumpărătorului o penalitate de 300 RON pentru fiecare cec neonorat primit cu privire la orice plată datorată de Cumpărător și 150 RON pentru fiecare plată prin debit direct datorată de Cumpărător care este refuzată de către banca Cumpărătorului.
7.8. Livolo are dreptul de a percepe și de a i se plăti penalități de 0,1% pe zi de întârziere cu privire la orice facturi neplătite și/sau orice alte plăți restante datorate de către Cumpărător.

8. LIVRAREA ȘI RECEPȚIA MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR
A. MĂRFURILE
8.1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între Client și Livolo, mărfurile comandate vor fi livrate la aceeași centru comercial Livolo în care au fost comandate sau la cel indicat în cererea de livrare. În cazul livrării de mărfuri care nu sunt deținute în stoc, Livolo va notifica Clientul cu privire la disponibilitatea mărfurilor în centrele comerciale respective. La cererea Clientului acceptată de Livolo, mărfurile comandate pot fi livrate într-o anumită locație de pe teritoriul României. Livrarea se face de către Livolo sau de un curier contra unei plăți suplimentare. În cazul livrării de mărfuri prin curier, riscul de pierderi accidentale, deteriorare sau pierdere de mărfuri este transferat cumpărătorului în momentul livrării mărfurilor de către Livolo către curier, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris între părți.
8.2. Termenul de livrare se calculează de la data Contractului sau de la data primirii tuturor informațiilor necesare pentru a permite Livolo să fabrice sau asigure fabricarea Mărfurilor, oricare s-ar produce ulterior. Dacă Livolo nu prevede nicio perioadă, atunci livrarea se va face după primirea instrucțiunilor din partea Cumpărătorului, după cum consideră rezonabil Livolo.
8.3. Toate orele sau datele prevăzute pentru livrarea Mărfurilor sunt estimate, iar ora de livrare nu va fi esențială. Livolo nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, costuri, daune, taxe sau cheltuieli cauzate direct sau indirect de orice întârziere în livrarea Mărfurilor (chiar dacă sunt cauzate de neglijența Livolo).
8.4. La livrarea mărfurilor către o locație specificată de Client, acesta din urmă este obligat să asigure recepția livrării de către o persoană autorizată în acest sens, în caz
contrar, orice angajat al Clientului sau orice persoană care este prezentă la locul de livrare se consideră a fi fost autorizată de către Client să recepționeze Mărfurile. Dacă pentru orice motiv, Cumpărătorul nu recepționează Mărfurile în conformitate cu art 8.6, sau Livolo nu poate să livreze Mărfurile la timp deoarece Cumpărătorul nu a furnizat instrucțiunile, documentele, licențele sau autorizațiile corespunzătoare, atunci Mărfurile vor fi considerate a fi fost livrate, riscul fiind transferat Cumpărătorului (inclusiv pentru pierderi sau daune cauzate de neglijența Livolo), iar Livolo poate, la propria sa alegere:
8.4.1. să depoziteze Mărfurile până la livrarea propriu-zisă și să ia toate măsurile necesare pentru a le proteja și asigura pe cheltuiala Cumpărătorului, cu condiția ca acesta să fie informat imediat cu privire la aceasta; sau
8.4.2. să vândă Mărfurile la cel mai bun preț ușor de obținut și (după deducerea tuturor cheltuielilor de depozitare și vânzare rezonabile) să factureze Clientului orice pierdere, sub prețul Contractului.
8.5. Livolo va avea dreptul de a efectua livrarea în tranșe a unor cantități de Mărfuri și la intervalele decise de Livolo. Orice defect în orice tranșă nu va constitui un motiv de
anulare a restului tranșelor, iar Cumpărătorul este obligat să accepte livrări ulterioare ale acestora.
8.6. Fără a aduce atingere garanțiilor prevazute de art. 12 de mai jos, se va considera că Mărfurile au fost acceptate de Cumparator ca fiind în conformitate cu prevederile Contractului și nu va exista nicio răspundere pentru nelivrarea, livrarea cu întârziere, pierderea sau deteriorarea Mărfurilor care au avut loc după livrare sau pentru o reclamație potrivit căreia Mărfurile nu sunt în conformitate cu Contractul, cu excepția cazului în care:
8.6.1. în termen de 7 zile după ce Cumpărătorul a preluat Mărfurile, Cumpărătorul a notificat Livolo în scris cu privire la orice defect sau alt neajuns al Mărfurilor de a fi conform Contractului (ceea ce ar fi evident la inspecția și testarea rezonabilă a Mărfurilor); sau
8.6.2. Cumpărătorul notifică Livolo în scris cu privire la orice defect sau alt neajuns al Mărfurilor de a fi conform Contractului în termen rezonabil în care efectul sau neajunsul nu ar fi atât de evident în termen de 7 zile de la data livrării sau ridicării, iar dacă Cumpărătorul nu notifică acest lucru, nu va avea dreptul de a refuza Mărfurile, iar Livolo nu va avea nicio responsabilitate, Clientul fiind obligat să plătească prețul Contractului ca și cum Mărfurile ar fi fost livrate în conformitate cu prevederile Contractului.
8.7. În toate cazurile în care defectele sau lipsurile sunt reclamate, societății Livolo i se acordă posibilitatea de a inspecta Mărfurile (inclusiv atunci când este relevant prin returnarea Mărfurilor către Livolo pe cheltuiala Cumpărătorului) înainte de utilizarea sau modificarea acestora de către Cumpărător.
8.8. Toate cererile de transmitere a unei dovezi a livrării trebuie să fie făcute de către Cumpartator în termen de 21 de zile de la data facturii.
8.9. Dacă nu se specifică altfel în Contract, comenzile de export vor fi livrate Free Carrier (FCA) (sediul desemnat de Livolo) (Incoterms 2010) cu precizarea că Livolo nu va avea nicio obligație de a obține o licență de export sau alta autorizație necesară în ceea ce privește Mărfurile.
B. SERVICIILE
8.10. Livolo oferă servicii în centrele sale comerciale, în alte locații proprii, precum și în locurile indicate de Client. În cazul în care serviciile sunt furnizate într-o locație specificată de Client, Clientul va asigura:
a) accesul în condiții de siguranță a angajaților sau subcontractanților Livolo,
b) orice autorizații și permise (dacă acestea sunt necesare) pentru prestarea serviciului în cauză,
c) orice condiții necesare pentru prestarea serviciului, cum ar fi iluminatul, electricitatea, etc.
d) condiții de muncă cu asigurarea securității și sănătății în locul în care sunt prestate serviciile,
e) că angajații sau subcontractanții Livolo au fost instruiți în mod corespunzător cu privire la orice condiții de lucru specifice, la accesul și măsurile de securitate în incinta în care sunt prestate serviciile.
8.11. În cazul în care Clientul nu a furnizat condițiile necesare de muncă, Livolo poate refuza începerea prestării serviciilor până la asigurarea condițiilor de  muncă
 
corespunzătoare de către Client.
8.12. În ipoteza de mai sus, termenul limită pentru prestarea serviciilor se consideră prelungit în funcție de întârzierea în furnizarea condițiilor de muncă corespunzătoare de către Client. În astfel de cazuri, Livolo are, de asemenea, dreptul la o remunerație suplimentară pentru timpul petrecut și/sau compensare pentru cheltuielile efectuate din cauza întârzierii Clientului.
8.13. În toate cazurile în care serviciile sunt furnizate la sediul Clientului, Clientul va fi responsabil pentru prejudiciul sau decesul angajaților Livolo, pentru orice daune pecuniare/morale suportate de angajații sau subcontractanții Livolo, în timpul șederii lor în locația Clientului în care este prestat serviciul, cu excepția cazului în care prejudiciul relevant se datorează neglijenței grave a Livolo sau a subcontractanților săi.

9. RETURURI ȘI ANULĂRI
9.1. Sub rezerva art. 8.6 de mai sus, Mărfurile livrate în baza Contractului nu pot fi returnate fără autorizarea prealabilă în scris a Livolo. Retururile autorizate în mod corespunzător:
9.1.1. vor fi trimise la sediul Livolo, la cheltuiala Cumpărătorului;
9.1.2. pot fi supuse unei taxe de manipulare de 300 RON sau 20% din valoarea Mărfurilor, oricare sumă este mai mare; și
9.1.3. trebuie să fie în aceeași stare ca cea în care s-a aflat la furnizarea inițială către Cumpărător.
9.2. Cumpărătorul nu poate anula o comandă a Mărfurilor și/sau Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, orice Mărfuri și/sau Servicii care implică cerințele speciale ale Cumpărătorului odată ce comanda a fost introdusă în sistemul de comenzi al Livolo, fără acordul prealabil scris al Livolo și, după aceea, numai în condițiile prevăzute de Livolo, în scris.
9.3. Livolo are dreptul de a percepe și reține suma plătită în avans pentru Mărfurile și/sau Serviciile anulate cu titlu de penalitate contractuală.

10. TRANSFERUL TITLULUI DE PROPRIETATE ȘI AL RISCURILOR
10.1. Mărfurile sunt pe riscul Cumpărătorului din momentul livrării de către Livolo, ridicării Mărfurilor de către Cumpărător, sau recepției de către Livolo a plății integrale pentru Mărfuri, oricare dintre acestea se produce prima.
10.2. Titlul și proprietatea legală, efectivă și echitabilă totală asupra Mărfurilor nu se va transfera la Cumpărător până când Livolo nu a primit în întregime (în numerar sau fonduri compensate) toate sumele datorate acesteia în ceea ce privește:
10.2.1. Mărfurile; și
10.2.2. toate celelalte sume care sunt sau care devin datorate către Livolo de către Cumpărător cu privire la orice cont.
10.2.3. Până când titlu sau proprietatea legală asupra Mărfurilor nu s-a transferat la Cumpărător, Cumpărătorul va:
10.2.3.1. deține Mărfurile în calitate de fiduciar și depozitar al Livolo;
10.2.3.2. depozita Mărfurile (fără ca Livolo să suporte vreun cost) într-un mod adecvat în condiții de protejare și conservare corespunzătoare a Mărfurilor;
10.2.3.3. ține Mărfurile separat de toate celelalte mărfuri ale Cumpărătorului sau ale oricărei terțe părți, astfel încât să rămână ușor de identificat ca fiind proprietatea Livolo;
10.2.3.4. nu va distruge, șterge sau ascunde mărcile de identificare sau ambalajul Mărfurilor sau referitor la acestea; și
10.2.3.5. menține Mărfurile în condiții satisfăcătoare și le va asigura în numele Livolo la valoarea lor împotriva tuturor riscurilor. La cerere, Cumpărătorul va prezenta Livolo polita de asigurare.
10.3. Livolo are dreptul să examineze toate Mărfurile depozitate în orice moment în timpul programului normal de lucru printr-un preaviz rezonabil dat Cumpărătorului cu
privire la intenția sa în acest sens.
10.4. Cumpărătorul poate folosi Mărfurile în cursul normal al activității Cumpărătorului înainte ca proprietatea să fie transferată acestuia.
10.5. Dreptul Cumpărătorului de a lua în posesie Mărfurile încetează imediat după apariția oricăruia dintre evenimentele menționate la art. 16.1 de mai jos.
10.6. Livolo va avea dreptul de a incasa pretul Mărfurilor chiar dacă titlul asupra oricăreia dintre Mărfuri nu a fost transferat de la Livolo către Cumpărător. Cumpărătorul acordă Livolo, agenților și angajaților săi o permisiune irevocabilă, în orice moment, de a pătrunde în orice incinte în care sunt sau pot fi depozitate Mărfurile în scopul de a le inspecta sau, în cazul în care posesia Cumpărătorului a încetat, să le recupereze, iar Cumpărător recunoaște că Livolo va avea dreptul de a controla și reintra în posesia Mărfurilor în tranzit în cazul în care dreptul de posesie al Cumpărătorului a încetat.
10.7. În cazul în care Livolo nu poate stabili dacă Mărfurile sunt cele pentru care dreptul de posesie al Cumpărătorului a încetat, se va considera că acesta, Cumpărătorul, a vândut toate mărfurile de tipul celor vândute de Livolo Cumpărătorului în ordinea în care au fost facturate către Cumpărător.
10.8. La încetarea Contractului, din orice motiv, drepturile Livolo (dar nu și ale Cumpărătorului) prevăzute în acest articol vor rămâne în vigoare. Drepturile și căile de atac Livolo prevăzute în acest art. 10 sunt în plus față de și nu vor aduce atingere, limita sau restricționa orice alte drepturi sau căi de atac ale Livolo conform Contractului sau în virtutea legii sau a echității.

11 PRESTAREA  SERVICIILOR
11.1. Livolo va presta Servicii Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile Contractului, în mod calificat și cu atentie.
11.2. Livolo va depune eforturile rezonabile pentru a satisface termenele de prestare a Serviciilor, dar orice astfel de termene vor reprezenta numai estimări, ora nefiind esențială pentru prestarea Serviciilor. Livolo nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, oricare și oricum ar apărea din cauza nefurnizării de către aceasta a Serviciilor la termenul convenit.
11.3. În cazul în care Livolo urmează să presteze Serviciile la sediul Cumpărătorului, Cumpărătorul:
11.3.1. va asigura accesul în condiții de siguranță și nestingherit la sediu pentru tot Personalul care urmează să presteze Serviciile în orice moment relevant;
11.3.2. se va asigura că au fost obținute toate acordurile, permisele sau licențele necesare pentru a permite furnizarea Serviciilor;
11.3.3. va asigura furnizarea energiei adecvate, iluminatului, încălzirii și altor astfel de instalații sau furnituri necesare pentru prestarea Serviciilor;
11.3.4. va oferi adiacent locului în care vor fi prestate Serviciile un loc de depozitare pentru materialele necesare prestarii Serviciilor;
11.3.5. se va asigura că locația în care se vor presta Serviciile este adecvată pentru acest scop, sigură și liberă de orice pericole pentru sănătate și securitate și dispune de astfel de instalații pentru ca Personalul să se poată conforma oricărei legislații aplicabile și după cum va solicita Livolo în mod rezonabil; și
11.3.6. va fi responsabil pentru decesul sau vătămarea corporală a Personalului sau pentru daune sau pierderi asupra proprietății Livolo (și a subcontractanților și Personalului) aflate la sediul Cumpărătorului cu excepția măsurii în care decesul sau vătămarea corporală rezultă din neglijența Livolo sau a subcontractorilor săi.
11.4. Serviciile vor fi considerate a fi finalizate, iar elementul relevant din prețul Contractului a fi imediat scadent și datorat:
11.4.1. când Livolo emite o notificare scrisă Cumpărătorului prin care confirmă o astfel de finalizare; sau
11.4.2. dacă Livolo poate efectua Serviciile, dar este împiedicată să facă acest lucru din cauza: (a) lipsei de asistență relevantă din partea Cumpărătorului (cum ar fi lipsa componentelor sau pieselor de testare din partea Cumpărătorului); sau (b) stării locului Cumpărătorului de pe amplasamentul pe care se vor presta Serviciile și/sau a instalațiilor aflate în acest loc sau serviciilor disponibile în acest loc, la termenul convenit pentru prestarea Serviciilor; sau (c) nerespectării de către Cumpărător a prevederilor Contractului.

12. CONDIȚIILE DE GARANȚIE ȘI SERVICIILE DE REPARAȚII
12.1. Produsele Livolo pot fi folosite numai în scopurile prevăzute în documentele de însoțire a mărfurilor. Livolo nu declară sau garantează că produsele Livolo pot fi folosite într- un scop care nu este specificat în documentația tehnică a produsului în cauză. Livolo oferă o garanție generală prevăzută în certificatul de garanție, pe site-ul și/sau în catalogul general, care se calculează de la data livrării, pentru defecte de material și de fabricație.
12.2. În cazul în care Mărfurile și/sau Serviciile sunt furnizate cu beneficiul unei garanții scrise specifice prevăzute într-un alt document elaborat de Livolo, o astfel de garanție se aplică în locul garanției prevăzute în această art. 12.2. Garanția din acest art. 12.2 se aplică numai în cazul în care o astfel de garanție specifică nu este furnizată în legătură cu Mărfurile și/sau Serviciile. Excluderile din art. 12.3 se aplică oricărei astfel de garanții specifice cu excepția „garanției producătorului pentru durata medie de utilizare a produsului” prevăzute în orice instrucțiuni de utilizare furnizate o dată cu Mărfurile. În cazul în care Cumpărătorul constată, spre satisfacția rezonabilă a Livolo, în termen de 12 luni de la data livrării Mărfurilor sau prestării Serviciilor că există un defect în materialul sau manopera Mărfurilor sau Mărfurile sau Serviciile nu sunt furnizate în
 
conformitate cu prevederile Contractului, la alegerea și propria sa discreție și într-un termen rezonabil, Livolo:
12.2.1. va efectua reparațiile sau va remedia astfel de defect sau defecțiune a acelor Mărfuri, cu titlu gratuit pentru Cumpărător (inclusiv toate costurile de transport al Mărfurilor sau materialelor către și de la Cumpărător pentru acest scop); sau
12.2.2. va înlocui acele Mărfuri cu Mărfuri care sunt în toate privințele în conformitate cu prevederile Contractului sau va re-efectua astfel de Servicii: sau
12.2.3. va emite o notă de credit către Cumpărător în ceea ce privește totalitatea sau o parte din prețul Contractului sau din astfel de Mărfuri sau Servicii, după caz, luând înapoi astfel de Mărfuri sau materiale care au legătură cu astfel de Mărfuri sau Servicii, sub rezerva, în fiecare caz, a celorlalte prevederi din acest art. 12, cu condiția ca răspunderea Livolo în conformitate cu acest art. 12 să nu depășească în nici un caz prețul de achiziție a acestor Mărfuri sau Servicii, iar efectuarea oricăreia dintre opțiunile de mai sus va constitui o exonerare totală de răspundere a Livolo în temeiul acestei garanții.
12.3. Livolo nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea garanției din art. 12.2 de mai sus sau a oricărei alte condiții, garanții sau termen:
12.3.1. care rezultă din orice defect al Mărfurilor rezultat din orice desen, proiectare sau specificații furnizate de Cumpărător; sau
12.3.2. care rezultă din orice acte, omisiuni sau neglijență sau abatere a Cumpărătorului sau care decurge din deteriorarea intenționată, depozitarea, manipularea, tratarea, instalarea, întreținerea, repararea sau folosirea necorespunzătoare, utilizarea anormală sau folosirea în condiții anormale; sau
12.3.3. care rezultă din orice nerespectare a cerințelor de siguranță, instruire, utilizare și întreținere (inclusiv, dar nu limitat la, utilizarea excesivă sau cu sarcină
grea), a specificațiilor privind metoda, specificațiilor tehnice, instrucțiunilor sau recomandărilor (orale sau scrise) comunicate Cumpărătorului de către Livolo și/sau oricare dintre angajații, agenții, furnizorii sau subcontractanții acestuia; sau
12.3.4. care decurg din încorporarea, alterarea, modificarea sau transformarea Mărfurilor cu orice alte mărfuri, produse sau sisteme care ies din sfera de utilizare
propusă a Mărfurilor, sau ca urmare a incompatibilității Mărfurilor cu orice alte mărfuri, produse sau sisteme sau a utilizării altor consumabile, componente sau piese de schimb decât cele fabricate de Livolo, fără acordul scris prealabil al Livolo; sau
12.3.5. dacă prețul total pentru Mărfuri și/sau Servicii nu a fost plătit până la data scadentă; sau
12.3.6. dacă reclamația din partea Cumpărătorului cu privire la orice defect în calitatea sau starea Mărfurilor și/sau Serviciilor sau la faptul că acestea nu corespund cu descrierea sau specificațiile lor, nu este notificată (fie că livrarea este refuzată sau nu de către Cumpărător) către Livolo în termen de 7 zile după ce Cumpărătorul constată sau ar fi trebuit să constate defectul sau defecțiunea; sau
12.3.7. dacă societății Livolo nu i se dă posibilitatea rezonabilă de a examina astfel de Mărfuri sau locul în care s-au prestat Serviciile, iar Cumpărătorul (dacă i s-a cerut acest lucru de către Livolo) nu returnează aceste Mărfuri sau materiale cu privire la Servicii la punctul de lucru Livolo pentru ca examinarea să poată avea loc acolo.
12.4. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în aceste Condiții, toate condițiile, termenii, garanțiile sau alți termeni prevăzuți prin lege sau în alt mod sunt excluse în cea
mai mare măsură permisă de lege.
12.5. Având în vedere natura anumitor produse, cum ar fi elemente de fixare, sisteme de instalare, produse chimice, etc., Livolo poate asigura numai faptul că acestea îndeplinesc condițiile obligatorii și specificațiile din documentația aferentă. În ceea ce privește aceste produse Livolo va fi răspunzătoare în calitate de vânzător numai pentru defectele mărfurilor vândute, în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
12.6. Termenele limită pentru invocarea garanției, post-garanției sau oricărei alte reclamații va începe de la data primirii produsului respectiv de către Client. Termenul limită pentru cererile de garanție pentru utilaje reparate începe din momentul în care Clientul a fost notificat cu privire la finalizarea reparației. În cazul în care o cerere de garanție/post-garanție se face prin poștă, e-mail, fax sau printr-o altă modalitate, fără prezentarea instrumentului defect, clientul va furniza instrumentul în termen de 8 zile de la depunerea (trimiterea) reclamației.
12.7. În orice caz în care se invoca o problemă referitoare la garanție sau se transmite o reclamație, Livolo poate stabili, la alegerea sa, să repare produsul sau să-l înlocuiască ori să restituie Clientului prețul său de achiziție. În cazul în care produsul nu mai este fabricat sau este retras de pe piață, Livolo îl poate înlocui cu un produs similar, care are același scop și aceleași caracteristici tehnice și specificațiile sau mai bune.
12.8. În cazul în care Livolo asigură repararea echipamentelor în termenul de garanție sau post-garanție, Clientul va ridica utilajul reparat în termen de 14 zile de la data notificării cu privire la finalizarea reparației. După expirarea termenului de mai sus, Livolo poate începe să perceapă, la alegerea sa, o taxă zilnică pentru depozitarea utilajului.
12.9. În cazul în care Clientul nu ridică utilajul reparat în termen de 30 zile de la data notificării în conformitate cu art. 12.8, dreptul de proprietate poate fi transferat fără costuri pentru Livolo care are dreptul să dispună de utilaj la propria alegerea a Livolo. Livolo va avea dreptul și posibilitatea de a refuza transferul de proprietate asupra produselor ori de câte ori Livolo consideră că acest lucru este în interesul său. Clientul are dreptul și obligația de a obține informații de la Livolo cu privire la situația juridică a utilajului privind operarea transferului de proprietate sau neoperarea acestuia.

13. RESPONSABILITATEA   CUMPĂRĂTORULUI
13.1. Selectarea Mărfurilor și/sau serviciilor potrivite scopului de utilizare de către Cumpărător depinde de o serie de factori. Acești factori includ, dar nu sunt limitați la, condițiile de pe amplasament sau de alte circumstanțe ale utilizării propuse a Mărfurilor, cunoscute doar de către Cumpărător. Cumpărătorul este singurul responsabil să se asigure că datele furnizate către Livolo pe care se bazează informațiile sau recomandările făcute de Livolo, sunt corecte și că orice ipoteze făcute de Livolo de a suplimenta acele date sunt adecvate pentru scopurile Cumpărătorului.
13.2. Orice sfat, declarație sau recomandare dată de Livolo sau Personalul său către Cumpărător sau angajații sau agenții săi cu privire la Mărfuri și/sau Servicii, utilizarea sau montarea lor, sau cu privire la încorporarea sau compatibilitatea Mărfurilor cu alte mărfuri, este, astfel, urmată sau implementată în întregime pe propriul risc al Cumpărătorului, iar Cumpărătorul recunoaște că nu se bazează pe și renunță la orice pretenție de încălcare a oricărei astfel de declarații. În consecință, Cumpărătorul trebuie să se bazeze pe propria judecată și, dacă este necesar, să solicite sfatul unui specialist în legătură cu următoarele:
13.2.1. adecvarea și compatibilitatea Mărfurilor pentru utilizarea prevăzută;
13.2.2. instruirea necesară pentru Cumpărător și angajații săi;
13.2.3. nivelul necesar de întreținere continuă a Mărfurilor; și
13.2.4. caracterul adecvat al spațiilor în care Mărfurile urmează să fie utilizate.
13.3. Cumpărătorul recunoaște că este responsabil să se asigure că el și angajații, agenții, contractanții și utilizatorii săi finali ai Mărfurilor:
13.3.1. depozitează, manipulează, utilizează, construiesc, întrețin și repară Mărfurile în orice moment, în conformitate cu bunele practici și în conformitate cu specificatiile tehnice precum și cu toate celelalte instrucțiuni și principii relevante de siguranță, instruire, utilizare și întreținere furnizate Cumpărătorului de către Livolo, angajații, agenții sau contractanții acestuia;
13.3.2. primesc instruirea necesară pentru Mărfurile furnizate;
13.3.3. în legătură cu închirierea Mărfurilor sau utilizarea Mărfurilor în alt mod de către terți, că Mărfurile sunt livrate in ambalajul original, cu instructiunile, fișele tehnice, etichetarea și avertismentele astfel cum sunt acestea furnizate o dată cu Mărfurile de către Livolo;
13.3.4. folosesc Mărfurile cu echipamentele de siguranță recomandate, în conformitate cu toate declarațiile aplicabile privind metoda și fișele tehnice, precum și cu alte instrucțiuni ale Livolo în legătura cu siguranța, instruirea, utilizarea și întreținerea; și
13.3.5. respectă în orice moment legislatia privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și toate celelalte acte normative relevante în ceea ce privește Mărfurile
și utilizarea lor.

14. LIMITAREA  RĂSPUNDERII
14.1. În efortul de a păstra prețul Contractului cât mai scăzut posibil, și, deoarece Cumpărătorul este mai în măsură decât Livolo să cuantifice pierderea pe care o poate suferi din cauza unei încălcări a Contractului și să se asigure în consecință, Cumpărătorul este de acord cu prevederile art. 12 (Garanții) și acest art. 14, care prevede întreaga răspundere financiară a Livolo (inclusiv orice responsabilitate pentru actele sau omisiunile angajaților, agenților și subcontractanților săi) față de Cumpărător și căile de atac ale Cumpărătorului împotriva Livolo în ceea ce privește:
14.1.1. orice încălcare a acestor Condiții;
14.1.2. orice utilizare de către Cumpărător a oricăreia dintre Mărfuri; și
14.1.3. orice reprezentare (cu excepția celei frauduloase), declarație sau act sau omisiune care aduc un prejudiciu, inclusiv neglijența și încălcarea obligației legale care decurge din sau în legătură cu Contractul sau în legătură cu orice alt aspect sau orice lucru în temeiul sau în legătură cu Contractul.
14.2. Livolo nu va fi răspunzătoare față de Cumpărător pentru pierderi economice de orice natură (directe sau indirecte), inclusiv, dar fără limitare, pierderea de profit anticipat,
 
pierderi de profit real (direct sau indirect), pierdere a cifrei de afaceri sau a veniturilor, pierderea afacerii, pierderi de producție sau de oportunitate, pierderi de date, epuizarea fondului comercial sau de altă natură.
14.3. Livolo nu va fi răspunzătoare pentru pierderi sau daune indirecte, speciale sau de consecință care rezultă din orice motiv.
14.4. Fără a aduce atingere niciunei alte prevederi conținute în aceste Condiții, Livolo nu exclude sau limitează în niciun fel răspunderea sa dacă și în măsura în care o astfel de răspundere:
14.4.1. rezultă din fraudă sau înșelăciune săvârșită cu intenție de Livolo; sau
14.4.2. este, în ceea ce privește decesul sau vătămare corporală, cauzată de neglijența Livolo; sau
14.4.3. nu poate fi exclusă sau limitată din punct de vedere legal; sau
14.4.4. nu poate fi exclusă în temeiul Directivei 2001/25/CE și al Legii nr. 245/2004; sau
14.4.5. este, în legatura cu titlul de prioprietate al Livolo asupra Marfii.
14.5. Sub rezerva Condițiilor 14.1-14.4 (inclusiv) de mai sus răspunderea totală cumulată a Livolo care decurge din sau în legătură cu executarea sau executarea avută în vedere  a Contractului fie pentru neglijență sau încălcare a contractului sau pentru orice caz, nu va depăși în niciun caz o sută la sută (100%) din prețul plătit sau datorat de către Cumpărător potrivit Contractului.

15. GARANȚIA  CUMPĂRĂTORULUI
15.1. Cumpărătorul va fi responsabil pentru și va garanta și despăgubi Livolo împotriva tuturor daunelor sau vătămărilor corporale ale unei persoane sau pierderii sau daunelor aduse oricăror bunuri și împotriva tuturor acțiunilor, cererilor